KELKİT BELEDİYESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ

 

Giriş

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca, KELKİT BELEDİYESİ(“Kurum”) tüzel kişiliği, ilgili müdürlük ve birimleri ve hizmet merkezlerindetoplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin veri sahiplerinin/ilgili kişilerin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır. 

Kurum, kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve güvenliği hususuna azami hassasiyet ve gayret göstermektedir.

Kişisel veriler Kurum tarafından her türlü işitsel, yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle toplanabilecektir.

Bu kapsamda ve Kanun gereğince ilgili kişilerin kişisel verileri Kurum tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ileKanun’da belirtilen amaçlar çerçevesinde vesınırı olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir. Buna göre kişisel verilerin işlenme amacı;

 1. Kurum’un ilgili mevzuatlar çerçevesinde yükümlü olduğu iş ve işlemleri yürütebilmesi, vazife ve sorumlulukları çerçevesinde kamu hizmetini ifa etmesi,
 2. Kurum tarafından sunulan hizmetlerden maksimum faydanın sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması,
 3. Kurum’un ve paydaşların hukuki yükümlülüklerinin ve hizmetin güvenliğinin sağlanması,
 4. Kurum’un hizmetlerinin ve stratejilerinin sürdürülmesi,
 5. Kuruma haklar, vazifeler, iş ve işlemler yükleyen kanunlar ve ilgili mevzuatlar uyarınca sorumluluklarını ifa etme,
 6. Kurum’un insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi
 7. Belediyecilik hizmetlerinin ifası,
 8. Sosyal yardımlara ilişkin gerekli organizasyon ve eylemlerin hayata geçirilmesi
 9. Vergi vb. yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi,
 10. Eğitim, kültür, spor vb. faaliyetler kapsamında sosyal tesisler, kreşler, eğitim merkezlerine ilişkin çalışmaların sürdürülebilmesi,
 11. Mobil uygulama, web sitesi ve diğer elektronik platformlar aracılığıyla “çerez politikası” gereği IP adresi ve benzer verileri işlemek,
 12. Meşru menfaat çerçevesinde yazılı, işitsel ve görsel veri kayıtlarını gerçekleştirmek ve gerektiğinde ilgili mevzuat çerçevesinde milli güvenlik, emniyet vb. kurum ve kuruluşlarla paylaşmak
 13. Belediye hizmetlerinden yararlanan kişi sayısını arttırabilmek, hizmet kalitesini en üst düzeyde tutmak gayesi ile vatandaşlarla iletişim kurabilmektir.

Kurum, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri en üst seviyede almaya gayret göstermektedir.

Kişisel Verilen Paylaşılması ve Aktarılması

Çalışanlar, hizmet alıcıları, tedarikçiler, paydaşlar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ve vatandaşlardan toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde Kurum’un tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları ve yasal olarak yetkili kurum ve kuruluşlar ile,ilgili mevzuatlar çerçevesinde, kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda paylaşılabilecektir.

Kurum, kişisel verilerin paylaşılması halinde gerekli idari ve teknik tedbirleri, tümgüvenlik önlemlerinialmaya özen göstermektedir. Ayrıca Kurum ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. Kurum verilerinizin aktarılması ve paylaşılması hususunda dikkat ve özen yükümlülüğüne uymakta, verilerinize ve güvenliğine değer vermektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kurum kişisel verileri, her türlü işitsel, yazılı, görsel ve elektronik ortamda ve işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde,Kurum’un sunmuş olduğu hizmetlerin yasalara ve ilgili mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve yine Kurum’un sözleşme ve yasalardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirebilmesi gibi birçok hukuki sebebe dayalı olarak toplamakta, Kanun’da belirtilen şartlara uygun olarak işlemekte, paylaşmakta ve aktarmaktadır. Hukuki dayanaklara ilişkin temel bazı kanunlar;

5393 Sayılı Belediye Kanunu,

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

3194 Sayılı İmar Kanunu,

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,

4857 Sayılı İş Kanunu.

  

 

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Hakların Korunması

Kişisel veri sahipleri Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. 

Söz konusu hakların kullanılması için, kişisel veri sahipleri tarafından Kurum’a, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle başvurulması halinde, başvurular talebin niteliğine göre en kısa zamanda ancak her halükârda en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır.

Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak işlemin maliyet gerektirmesi durumunda, başvuruya konu iş ve işlemlerin maliyeti ile sınırlı olmak üzere, bu hususta Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurum’un Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep etme hakkı saklıdır.  

iletişim

İşbu aydınlatma metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere KELKİT BELEDİYESİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ulaşılabilmektedir.

Kanun’dan doğan haklarınızı kullanmak için, kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı http://www.kelkit.bel.tr adresinden edinebileceğiniz başvuru formunu doldurarak imzalı şekilde Atatürk mahallesi Hükümet Caddesi No:6 Kelkit Gümüşhane adresine başvuru formunda belirtilen yollardan birini kullanarak gönderebilirsiniz.

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com